Fotoalbum

2016-07-03 Afscheid KND groep 8
2016-07-03 Afscheid KND groep 8jul 3, 2016Photos: 23
2016-2015 diversen
2016-2015 diversenjun 13, 2016Photos: 12
 
2016-06-05 Kinderdienst
2016-06-05 Kinderdienstjun 6, 2016Photos: 30
2016-05-15 Pinksteren
2016-05-15 Pinksterenmei 16, 2016Photos: 21
2016-04-21 Zonnepanelen geplaatst
 
2016-03-20 Palmpasen
2016-03-20 Palmpasenmrt 21, 2016Photos: 38
2016-03-02 Oecumenische avond
2016-03-02 Oecumenische avondmrt 14, 2016Photos: 9
 
2016-03-13 Orgelconcert Weesjes
2016-03-13 Orgelconcert Weesjesmrt 14, 2016Photos: 7
2016-03-06 doopdienst
2016-03-06 doopdienstmrt 14, 2016Photos: 44
2016-02-24 Sobere maaltijd
2016-02-24 Sobere maaltijdmrt 3, 2016Photos: 8
 
2016-02-28 Jeugddienst
2016-02-28 Jeugddienstmrt 3, 2016Photos: 18
2015-12-24 en 25 Kerst
2015-12-24 en 25 Kerstdec 29, 2015Photos: 22
2015-11-19 Mannenavond
2015-11-19 Mannenavondnov 30, 2015Photos: 5
 
 
2015-11-08 Zendingsdienst
2015-11-08 Zendingsdienstnov 9, 2015Photos: 21
2015-10-20 Aikidoles
2015-10-20 Aikidolesokt 24, 2015Photos: 39
 
2015-10-04 Jongerendienst
2015-10-04 Jongerendienstokt 5, 2015Photos: 19
 
 
2015-06-14 Koffieconcert
2015-06-14 Koffieconcertjun 17, 2015Photos: 6
2015-06-07 Kinderdienst
2015-06-07 Kinderdienstjun 9, 2015Photos: 30
2015-05-30 Rommelmarkt
2015-05-30 Rommelmarktmei 30, 2015Photos: 13
 
2015-05-25 Pinksteren
2015-05-25 Pinksterenmei 26, 2015Photos: 13
2015-04-10 Diner in de kerk
2015-04-10 Diner in de kerkmei 21, 2015Photos: 12
2015-05-10 Crèche op moederdag
2015-05-10 Crèche op moederdagmei 19, 2015Photos: 7
 
2015-04-15 Vrouwenavond
2015-04-15 Vrouwenavondapr 18, 2015Photos: 52
2015 Paaswake en Pasen
2015 Paaswake en Pasenapr 6, 2015Photos: 22
2015-03-29 Palmpasen
2015-03-29 Palmpasenmrt 31, 2015Photos: 34
 
 
2015-01-01 Nieuwjaarsvuur
2015-01-01 Nieuwjaarsvuurjan 4, 2015Photos: 23
2014-12-24 en 25 Kerst
2014-12-24 en 25 Kerstdec 29, 2014Photos: 45
2014-11 Ontmoetingsavonden
2014-11 Ontmoetingsavondendec 15, 2014Photos: 22
 
2014-12-14 Tienerdienst
2014-12-14 Tienerdienstdec 15, 2014Photos: 21
2014-11-16 actie4kids dienst
2014-11-16 actie4kids dienstnov 19, 2014Photos: 24
 
2014-10 clubs en creche
2014-10 clubs en crecheokt 18, 2014Photos: 13
2014-09-28 vredesdienst
2014-09-28 vredesdienstokt 1, 2014Photos: 13
2014-09-20 en 21 startweekend
2014-09-20 en 21 startweekendsep 24, 2014Photos: 94
 
2014-07-13 afscheid KND groep 8
2014-07-13 afscheid KND groep 8jul 21, 2014Photos: 23
2014-juli clubweekends
2014-juli clubweekendsjul 14, 2014Photos: 7
 
2014-07-06 jeugddienst
2014-07-06 jeugddienstjul 7, 2014Photos: 22
2014-06-29 openluchtdienst
2014-06-29 openluchtdienstjul 5, 2014Photos: 12
 
2014 juni 08 Pinksteren
2014 juni 08 Pinksterenjun 11, 2014Photos: 23
2014-05-18 Kinderdienst
2014-05-18 Kinderdienstmei 26, 2014Photos: 42
2014-03-11 oud papier ophalen
2014-03-11 oud papier ophalenapr 22, 2014Photos: 41
 
2014-03-30 Dopen en KND
2014-03-30 Dopen en KNDapr 22, 2014Photos: 46
2014-04-20 Eerste Paasdag
2014-04-20 Eerste Paasdagapr 22, 2014Photos: 48
2014-04-13 Palmpasen
2014-04-13 Palmpasenapr 22, 2014Photos: 29
 
2013-12-25 Kerst
2013-12-25 Kerstjan 12, 2014Photos: 20
2013-11-02 Fancy fair
2013-11-02 Fancy fairnov 18, 2013Photos: 66
2013-11-17 Schoenendoosdienst
2013-11-17 Schoenendoosdienstnov 18, 2013Photos: 29
 
2013-05-19 Pinksteren
2013-05-19 Pinksterenjun 4, 2013Photos: 23
 
2013-04-21 Kinderdienst
2013-04-21 Kinderdienstapr 25, 2013Photos: 16
2013-04-07 afscheid Do-Re-Mi
2013-04-07 afscheid Do-Re-Miapr 9, 2013Photos: 8
2013-03-31 Paasontbijt-dienst
2013-03-31 Paasontbijt-dienstapr 9, 2013Photos: 41