Introductie en algemene gegevens

Introductie

Het kerkgebouw van de Gereformeerde Ontmoetingskerk staat middenin Kamerik.
Net zoals de gemeente (van plm. 365 leden) graag middenin de samenleving wil staan.
Dat moet ook, vinden we.
Omdat we datgene waar we in geloven en voor staan belangrijk vinden en iedereen daar iets van willen laten zien.
De liefde van God is de bron van waaruit we leven en die liefde hopen we uit te stralen door een open en betrokken geloofsgemeenschap te vormen in ons dorp.
Binnen onze kerk bestaat er een veelkleurigheid aan belevingen en visies en daardoor kunnen velen zich bij ons thuis voelen.
Samen vormen we één geloofsgemeenschap, waarin we steeds weer proberen God te ontmoeten, in vieringen, in onderlinge gesprekken, maar ook in de zorg voor elkaar binnen en buiten onze geloofsgemeenschap.
Zo willen we de naam van onze kerk (‘Ontmoetingskerk’) gestalte geven.

‘Kerkproeverij: een open huis’ is het thema voor het kerkseizoen 2017-2018.
Waarom willen we een open huis zijn? Waarom willen we anderen laten proeven van onze kerk?

Omdat we geloven dat er hier iets waardevols te vinden is!
Een Bron waaruit we geloof, hoop en liefde kunnen putten. Zodat we vrucht zullen dragen en het Koninkrijk van God een beetje dichterbij kunnen brengen: een wereld waarin het goed is voor ieder, een wereld waarin angst verdwenen is en plaats gemaakt heeft voor liefde, een wereld waarin mensen niet meer gevangen zitten in schuld en schaamte, een wereld waarin er aandacht is voor elkaar, en er naar de ander wordt omgezien.

Als we met elkaar uit die Bron leven, ja dan mag iedereen van onze kerk komen proeven! Dan willen we terecht een open huis zijn, waar we anderen welkom heten. Dan kunnen we van harte iedereen uitnodigen om ook te drinken van dat frisse, levenwekkende water.

 

dominee Gilda Polderman.

Algemene gegevens

op alfabetische volgorde

Financieel administrateur:  Jeannette den Blanken-Pak
Ledenadministrateur:          Gerrie van Vreeswijk-Schoenmaker

Hallehuis 4,
3471 EC  Kamerik.
tel. 06 30761446

 • ANBI gegevens

Klik hier:  ANBI  of op het ANBI logo rechts boven aan de site

 • Archiefbeheer

Het kerkelijk archief wordt beheerd door de scriba.

 • Avondmaal

Doop- en belijdende leden zijn welkom bij het Heilig Avondmaal.

 • Beamer.

Tijdens elke eredienst is het gebruik van de beamer mogelijk.
Deze wordt bediend door:
Adriaan Eveleens, contactpersoon (zie het contactformulier)
Arie van Eijk
Dineke Nap
Richard Eveleens
Jornand Vroege
Nico Weesjes

 • Contactpersoon Oecumene, Ontmoetingskerk- R.K. Hippolytusparochie

dhr. A.P.M. Rijnbeek, via de scriba te bereiken ( zie het contactformulier)

.  Beleidsplan:

2015-05-27 Beleidsplan Ontmoetingskerk Kamerik versie 1.0PDF_ 2015 04 23

 

Dit beleidsplan is goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 25 augustus 2015.

 • Collectebonnen

Het gebruik van collectebonnen kent vele voordelen. Door uw bijdrage voor de collectes met collectebonnen te voldoen heeft u geen problemen met het verkrijgen van (munt)geld. De kerk hoeft dan ook minder muntgeld af te storten bij de bank, waardoor de bankkosten lager zijn. Met het kopen van collectebonnen kunt u de aankoopkosten opgeven als gift. De giftenaftrek kan afhankelijk van uw inkomen tot een aanzienlijke belastingbesparing leiden.

Er kunnen vellen van elk 20 bonnen worden aangekocht. De volgende bonnen zijn beschikbaar:
Vel van 20 bonnen van € 0,50             totaal € 10,–
Vel van 20 bonnen van € 0,75             totaal € 15,–
Vel van 20 bonnen van € 1,00             totaal € 20,–
Vel van 20 bonnen van € 1,50             totaal € 30,–
Vel van 20 bonnen van € 2,00             totaal € 40,–

Wanneer u het bedrag van uw bestelling overmaakt op bankrekeningnr. NL65RABO0331109743 ten name van de Gereformeerde Kerk Kamerik (onder vermelding welke vellen bonnen u wilt hebben) zal de penningmeester Bert van Viegen de bonnen bij u thuis bezorgen.

 • Doopboek

Zij die in onze gemeente de Heilige Doop ontvangen, worden vanaf 1990 bijgeschreven in het doopboek dat zich tijdens doopvieringen op de liturgische tafel voorin de kerk bevindt. Eveneens vindt na doop opname in de ledenadministratie plaats.

 • Kerkbrief

De Kerkbrief verschijnt 6 x per jaar.
Inleverdata voor kopij en de verschijningsdata staan vermeld in het rooster Kerkbrief.
Redactie: Nico en Joke Weesjes, te bereiken via het contactformulier.

 • Kerkdiensten opnames

Alle kerkdiensten worden opgenomen. Indien men de dienst nog eens wil beluisteren moet men voor de eerstvolgende ochtenddienst contact opnemen met de koster, via het contactformulier. In de toekomst is het mogelijk de kerkdiensten te beluisteren via de website van de kerk

 • Kerkradio

Binnen een straal van ongeveer 3000 meter rond de kerk is de kerkdienst te ontvangen op een radio die niet aangesloten is op ‘de kabel’. De frequentie waarop via de ether wordt uitgezonden is FM 105.1 MHz. Ontvangst via ‘de kabel’ is dus niet mogelijk.

 • Koster echtpaar:'14-09-21 Corrie en Piet Sloof kl

Piet Sloof en Corrie Sloof v.d. Berg, tel. 0348 402352

 • Ledenadministratie

De ledenadministrateur beheert de ledenadministratie van de kerk en verzorgt de gegevens- uitwisseling met de landelijke administratie van de PKN (LRP), de SILA, en zo nodig met kerken en leden. Te bereiken via het contactformulier.

Een groot aantal leden heeft zijn/haar e-mailadres al doorgegeven aan de scriba. Bij speciale gebeurtenissen ontvangen zij een mail met het bericht. Bent u lid van onze kerk en wilt u ook opgenomen worden op de lijst?  Stuur uw e-mailadres dan door naar de scriba (via het contactformulier) en het wordt geregeld.

 

 •  Organisten

Addo Dam
Arie Hardijzer
Henk Hilgeman
George Pluimakers
Nico van der Kooi
Aartjan van Pelt
Theo Kiers

Contactpersoon voor de organisten (namens het College van Kerkrentmeesters):
Hans van Eck te bereiken via het contactformulier

1e Hennie van Elten
2e Engelien de Heer