Kerkenraad, moderamen, pastoraal bezoekers en bezoekmedewerkers

Vergaderingen Moderamen en Kerkenraad
De kerkenraad en het moderamen vergaderen ieder 8 x per jaar.
Op verzoek kan (een deel van) de vergadering door toehoorders worden bijgewoond.
Willen leden of commissies iets inbrengen, dan dienen zij vooraf toestemming te vragen aan de voorzitter, Bert de Groot, of aan  de scriba Sandra Okkerman, zie het contactformulier

______________________________________________________________________________

Contactpersonen:

scriba (Sandra Okkerman ) en de diaconie (Lisette Vroege) zijn via het contactformulier bereikbaar

______________________________________________________________________________

Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de ouderlingen en de diakenen. Ouderlingen kunnen een ‘bijzondere opdracht hebben’. Dit is dan een aparte functie. In het overzicht hieronder staan die functies genoemd. De twee ouderling-kerkrentmeesters zitten ook in het college van kerkrentmeesters.
In de kerkorde staat dat de kerkenraad leiding geeft aan de gemeente. Ook een korte opsomming waarvoor de kerkenraad met name zorg hoort te dragen en dat de ambtsdragers gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn “voor de opbouw van de gemeente in de wereld”.

Vergaderingen Kerkenraad en Moderamen
De Kerkenraad en het Moderamen vergaderen elk standaard acht keer per jaar. De vergaderingen zijn besloten. De kerkenraad neemt geen besluiten in aangelegenheden die voor het leven van de gemeente van wezenlijk belang zijn, zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
Het scribaat houdt zich onder andere bezig met het voorbereiden van de vergaderingen van het Moderamen en de Kerkenraad en de communicatie vanuit deze overlegorganen naar de gemeente en buiten de gemeente. De vergaderdata van de kerkenraad worden van tevoren bekend gemaakt. Gemeenteleden of werkgroepen kunnen altijd voor iets de aandacht vragen. Voorafgaand aan de vergadering dan graag eerst contact met de voorzitter of met het scribaat.Predikant : Dhr. dr. K.G.W. Roffel (mailcontact via dominee@ontmoetingskerkkamerik.nl)

Preses: Bert de Groot
Scriba: Sandra Okkerman
Wijkouderlingen: Judi de Groot en Alfons van Leeuwen
Kerkrentmeester: Henk van der Vliet

Diakenen

Voorzitter Aarnoud Langendoen
Secretaris Lisette Vroege
diaconie@ontmoetingskerkkamerik.nl
Werelddiaken Roelof de Wit
Penningm.
Bankrekening t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente NL65RABO0331154072

Scribaat
Scriba: Sandra Okkerman

scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl

Moderamen

Predikant : Geurt Roffel
Preses: Bert de Groot
Diaken: Aarnoud Langendoen
Scriba: Sandra Okkerman

Jaarthema 2023-2024 ‘Ga mee!’

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.”

Het omzien naar elkaar is één van de belangrijkste waarden binnen onze kerk. Hopelijk kunt ook u hieraan uw steentje bijdragen door aandacht te geven aan medegemeenteleden, of aan mensen buiten onze kerkgemeenschap. Zo kunnen wij een ‘verbinding’ tot stand brengen. Daarnaast zijn er pastoraal bezoekers die het contact tussen de gemeenteleden en de kerk onderhouden. Ook verlenen zij pastorale zorg. Zij zullen contact zoeken met de kerkleden, maar wanneer u behoefte heeft aan een gesprek kunt u altijd contact met één van hen zoeken.

Pastoraal bezoekers onderhouden het contact tussen gemeenteleden en kerk en verlenen pastorale zorg.

Onze pastoraal bezoekers zijn:
Coby Kon
Leny de Groot
Jannette de Kwaasteniet
Sonja Stol
Bea Honig

  • Bezoekmedewerkers

De bezoekmedewerkers vormen met elkaar een bezoekgroep die niet aan een wijk gebonden is.

Siena Alfons
Hennie van Elten
Suzanne Kleingeld
Coby Kon
Dineke Nap
Ada Nieuwenhuizen
Ria Rijnbeek
Geertje Veenis
Josien Verlaan
Cootje de Wit

Coördinatie: Dineke Nap
Contactpersoon (kerkenraad): Judi de Groot
(zie het contactformulier)