Commissie Kerk in Actie

'14-01-30 helpende handen klmetrand

Het uitgangspunt van deze commissie is: ‘ieder mens heeft recht op respect en een menswaardig bestaan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sekse of nationaliteit’

Wij werken daaraan vanuit onze christelijke identiteit die oproept tot getuigenis, naastenliefde, dienstbaarheid en het bevorderen van gerechtigheid. Wij steunen het werk van christelijke organisaties, onze partners, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid.

 

De commissie wil bekendheid geven aan het werk van de kerk, lokaal en in de regio.
Jaarlijks wordt er dan ook een aantal activiteiten uitgevoerd in en rondom de kerk, zoals het leveren van bijdragen aan speciale kerkdiensten, de pinkster-, openlucht-,zendings- en kerstnachtdienst.

En het (mede) organiseren van andere activiteiten, zoals o.a. een sobere maaltijd in de 40 dagen tijd, de strijk- en schoenpoetsactie, inzameling van kaarten, postzegels en cartridges en Happen en Trappen.

 

Nieuw thema miv 2018

Met ingang van  2018  hebben we met onze Kerk in Actie commissie een nieuw thema gekozen:

‘Op zoek naar veiligheid’

Hierbij informeren we u graag over de inhoud van dit thema.
Hulp voor, tijdens en na rampen en oorlog
Hoe bescherm je jezelf en je dorp tegen het ieder jaar terugkomende water in Bangladesh?
Wat als je je kinderen geen eten meer kunt geven door de extreme droogte, zoals in Ethiopië?
Hoe bouw je je leven weer op na een alles verwoestende aardbeving zoals in Nepal?
Waar vind je een veilige plek als je moet vluchten voor oorlog zoals in Syrië?
De kerk helpt mensen die in gevaar zijn door rampen en oorlog. Vaak met weinig middelen en met ongelofelijk veel inzet werken kerken in getroffen gebieden aan veiligheid.

Wij weten zelf hoe belangrijk het is te leven in een veilig land, beschermd door dijken. Samen zijn we
kerk in actie. We komen met onze kerk in actie om met de projectpartners van Kerk in Actie hulp te bieden bij een ramp of noodsituatie. Dankzij uw gebed, medeleven en financiële steun kunnen zij voorzien in eerste levensbehoeften en vervolgens samen met de getroffen bevolking werken aan een veilige leefomgeving.

Directe noodhulp, wederopbouw én rampenpreventie
Met die inzet steunen we samen met Kerk in Actie zowel directe noodhulp en wederopbouw als
rampenpreventie. Bij een ramp kunnen lokale partners direct in actie komen. Zij zijn al ter plaatse en kunnen getroffenen helpen met eerste levensbehoeften als schoon drinkwater, voedsel en tijdelijk onderdak. Na het bieden van deze eerste noodhulp kijken onze lokale partnerorganisaties samen met de getroffen bevolking hoe mensen weer op eigen kracht verder kunnen. Deze organisaties gaan samen met mensen aan de slag om bijvoorbeeld nieuwe huizen te bouwen en om te zorgen dat mensen weer hun eigen inkomsten kunnen verdienen. Deze fase van wederopbouw duurt vaak veel langer dan de acute noodhulp. Om de schade bij toekomstige rampen te voorkomen of te beperken, kunnen we samen ook bijdragen aan rampenpreventie. Door intensieve training leren mensen bijvoorbeeld welke gewassen goed tegen droogte kunnen of hoe zij een huis kunnen bouwen
dat bestand is tegen een orkaan of aardbeving.

Effectieve hulp en langdurige oplossingen
Een ramp staat meestal niet op zichzelf. Zo wordt honger vaak veroorzaakt door een combinatie van bijvoorbeeld langdurige droogte, armoede en een zwakke overheid. Ook conflicten, die voortkomen uit complexe politieke problemen, spelen hierbij een rol. De lokale partners weten wat er speelt in hun land. Daardoor bieden zij hulp die echt nodig is en die aansluit bij de behoeften van de bevolking. Bovendien zetten deze partners zich met hart en ziel in voor een langdurige oplossing. Zij bieden niet alleen directe noodhulp en steun bij wederopbouw, maar werken ook aan het voorkomen of verkleinen van (de gevolgen van) rampen.

Vanuit kracht: zoveel mogelijk het heft in eigen handen
Mensen mogen nooit afhankelijk worden van hulp. De lokale organisaties die we samen steunen
werken altijd nauw samen met de lokale bevolking. Zij gaan uit van de eigen mogelijkheden en middelen van de mensen die hulp nodig hebben. Hulp is pas duurzaam als mensen daarna op eigen kracht verder kunnen. De noodhulpprojecten die we met onze gemeente steunen zijn daarom zoveel mogelijk gericht op het versterken van mensen zelf. Door opleiding en training bijvoorbeeld leren mensen zichzelf te helpen en samen met hun buurtbewoners te werken aan een omgeving
die veilig is en beter bestand tegen rampen.

Langdurige ondersteuning met wereldwijd netwerk
Samen kunnen we veel meer betekenen dan alleen. Alle noodhulp van Kerk in Actie wordt daarom
uitgevoerd met het interkerkelijk netwerk ACT Alliance (Action by Churches Together), waarin 140
kerken en christelijke organisaties uit de hele wereld samenwerken. Lokale organisaties en kerken kennen het gebied en de bevolking het beste en weten daardoor bij uitstek waar de nood het hoogst is. Als kerken werken we daarom al jaren met vaste, lokale partners samen. Zo kunnen we direct hulp bieden als dat nodig is en doorgaan met ondersteuning op lange termijn, want ook na een ramp blijven kerken aanwezig en werken aan de opbouw van hun land.

Feiten en cijfers over noodhulp
• Maar liefst 64% van de wereldbevolking heeft de afgelopen 20 jaar te maken gehad met één of meer rampen.
• 95% van de mensen die omkomen door rampen wonen in ontwikkelingslanden.
• Rampenpreventie is effectief: elke euro geïnvesteerd in preventie bespaart straks 7 euro aan noodhulp.

 

Al met al een thema dat onze steun en aandacht verdient!

 

Overig nieuws

 

 

Nog even dit:

Kids in Actie is de club van Kerk in Actie, die kinderen meer bewust maakt van diaconaat. Kerk in Actie gelooft dat we geroepen zijn om met elkaar te delen van wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geld en goed. Doet u mee? Samen met uw (klein) kinderen? Zing mee met Oma Duif, kijk mee naar kinderen in Ethiopië en zie hoe Pim zelf kaarten verkoopt.

Neem snel een kijkje op deze leuke site: www.kerkinactie.nl/kids

Veel plezier!

 

Voorzitter: Klaas de Wit
Penningmeester: Eugene Hoogendoorn
Werelddiaken: vacature
Secretaris: Maaike de Jong
Postadres: Hallehuis 4, 3471 EC  Kamerik
Per mail via het contactformulier
Leden:
Christa van Dijk.

HET LAATSTE KERK IN ACTIE NIEUWS KUNT U LEZEN IN DE KERKBRIEF OP DE HOME PAGINA.