Kerkenraad, moderamen, pastoraal bezoekers en bezoekmedewerkers

Vergaderingen Moderamen en Kerkenraad
De kerkenraad en het moderamen vergaderen ieder 8 x per jaar.
De vergaderingen zijn besloten.
Willen leden of commissies iets inbrengen, dan dienen zij vooraf toestemming te vragen aan de voorzitter, Jan Stol, of aan  de scriba Bert van Vreeswijk . of medewerker Henk Hoogendoorn, zie het contactformulier

______________________________________________________________________________

Contactpersonen:

,  scriba (Bert van Vreeswijk ), jeugdouderling (Petra Eveleens) en de diaconie (Willy van Dijk) zijn via het contactformulier bereikbaar

______________________________________________________________________________

Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de ouderlingen en de diakenen. Ouderlingen kunnen een ‘bijzondere opdracht hebben’. Dit is dan een aparte functie. In het overzicht hieronder staan die functies genoemd. De twee ouderling-kerkrentmeesters zitten ook in het college van kerkrentmeesters.
In de kerkorde staat dat de kerkenraad leiding geeft aan de gemeente. Ook een korte opsomming waarvoor de kerkenraad met name zorg hoort te dragen en dat de ambtsdragers gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn “voor de opbouw van de gemeente in de wereld”.

Vergaderingen Kerkenraad en Moderamen
De Kerkenraad en het Moderamen vergaderen elk standaard acht keer per jaar. De vergaderingen zijn besloten. De kerkenraad neemt geen besluiten in aangelegenheden die voor het leven van de gemeente van wezenlijk belang zijn, zonder de leden van de gemeente daarin gekend en daarover gehoord te hebben.
Het scribaat wordt dit jaar in onze kerk verzorgd door de scriba en ‘vrijwilliger’ Henk Hoogendoorn. Het scribaat houdt zich onder andere bezig met het voorbereiden van de vergaderingen van het Moderamen en de Kerkenraad en de communicatie vanuit deze overlegorganen naar de gemeente en buiten de gemeente. De vergaderdata van de kerkenraad worden van tevoren bekend gemaakt. Gemeenteleden of werkgroepen kunnen altijd voor iets de aandacht vragen. Voorafgaand aan de vergadering dan graag eerst contact met de voorzitter of met het scribaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikant : sinds feb 2019 vacant

Preses Jan Stol
Scriba Bert van Vreeswijk
Wijk 1 Coby de Kort
Wijk 2 Anke Arensman
Wijk 3 Marieke de Groot
Jeugd Petra Eveleens

jeugdouderling@ontmoetingskerkkamerik.nl
Kerkrentm. Ad Smit
Kerkrentm. Nico Weesjes

Diakenen
Voorzitter Ben den Hollander
Secretaris Willy van Dijk
diaconie@ontmoetingskerkkamerik.nl
Werelddiaken vacant
Penningm. Marieke Italiano
Bankrekening t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk NL65RABO0331154072
Diaconaal medewerker
Anton Nap

Scribaat
Scriba Bert van Vreeswijk
Medewerker Henk Hoogendoorn
scriba@ontmoetingskerkkamerik.nl

Moderamen

Predikant : sinds feb 2019 vacant
Preses Jan Stol
Diaken Ben den Hollander
Scriba Bert van Vreeswijk

 

‘Een goed gesprek’  is het jaarthema van 2018/2019

Het omzien naar elkaar is één van de belangrijkste waarden binnen onze kerk. Hopelijk kunt ook u hieraan uw steentje bijdragen door aandacht te geven aan medegemeenteleden, of aan mensen buiten onze kerkgemeenschap. Zo kunnen wij een ‘verbinding’ tot stand brengen. Daarnaast zijn er pastoraal bezoekers die het contact tussen de gemeenteleden en de kerk onderhouden. Ook verlenen zij pastorale zorg. Zij zullen contact zoeken met de kerkleden, maar wanneer u behoefte heeft aan een gesprek kunt u altijd contact met één van hen zoeken.

Pastoraal bezoekers onderhouden het contact tussen gemeenteleden en kerk en verlenen pastorale zorg. Per wijk zijn er minimaal twee pastoraal bezoekers. Zij maken deel uit van het wijkteam dat bestaat uit de wijkouderling, de wijkdiaken en de pastoraal bezoekers.

 

wijk 1

Yvonne Kruk
Joke Vergunst

Joke Weesjes

wijk 2
Jacqueline Jongsma
Sonja Stol
Anke Arensman

wijk 3
Engelien de Heer
Ester Muller
Joke Weesjes

  • Bezoekmedewerkers

De bezoekmedewerkers vormen met elkaar een bezoekgroep die niet aan een wijk gebonden is.

Siena Alfons
Matsy van Eck
Hennie van Elten
Coby Kon
Suzanne Kleingeld
Coby de Kort
Dineke Nap

Josien Verlaan
Cootje de Wit

Coördinatie: Dineke Nap
Contactpersoon (kerkenraad): Coby de Kort
(zie het contactformulier)